Czech English

VTÚLaPVO: Podíl VTÚ na modernizaci systémů řízení letového provozu

Segment projektu Radarcentrum na letišti Pardubice (2)

RADARCENTRUM je pracovní název projektu odštěpného závodu Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany, který modernizuje systém zpracování a distribuce provozních a řídících informací vojenského řízení letového provozu. V současnosti jsou dílčí komponenty „radarcentra“ instalovány na leteckých základnách vzdušných sil Armády ČR Čáslav, Praha-Kbely, Náměšť nad Oslavou, Pardubice a dále v Národním integrovaném středisku řízení letového provozu Praha-Jeneč i Středisku řízení a uvědomování Hlavenec.
Jedním ze základních aspektů byla modernizace radiového vybavení letišť, která proběhla v rámci projektu RCOM realizovaným ve spolupráci firem VTÚLaPVO a Rohde & Schwarz. Původní letištní letecké radiostanice LUN 3520 a jejich ovládací prvky byly v rámci tohoto projektu demontovány a nahrazeny novými radiostanicemi Rohde & Schwarz 4200. Dosavadní sdružená vysílací a přijímací stanoviště radiokomunikačních systémů byla v rámci výměny nahrazena novými separátními vysílacími a přijímacími stanovišti vybudovanými v prostoru hlavních provozních budov LS LPS (vysílací segment) a samostatných stanovišť v prostoru leteckých základen (na vnější vlivy citlivější přijímací segment) čímž došlo k podstatnému zkvalitnění radiokomunikačních schopností letišť a ke kompletnímu přechodu na telefonní a radiovou komunikaci využívající VoIP ke komunikaci a řízení uvnitř systému (jedná se o první provozovaný systém s tímto řešením v Evropě).

Projekt Radarcentrum byl realizován od roku 2016. V reálu se jednalo o modernizaci stávajícího ATM systému na současnou technologickou úroveň formou výměny technologického jádra systému, sjednocení technologie jednotlivých subsystémů ATM systému na shodnou úroveň a implementaci nových postupů vojenského řízení letového provozu na národní a mezinárodní úrovni. Na ideovou přípravu projektu a definování požadavků kladených na projekt, které proběhly v roce 2017, navázalo v roce zpracování technologických požadavků a zahájení marketingového procesu k výběru dodavatele technologie. Následně byl zahájen vývoj modernizace systému LETVIS. Za účelem testování nové technologie a její implementace byl v prostorách úseku techniky letectva OPTZ RTZ a ŘLP VTÚLaPVO vybudován zkušební ATM polygon umožňující sestavení a provozní zkoušky celého technologického jádra modernizovaného systému (v budoucnu bude navíc polygon využíván jak pro další vývoj a zkoušky jednotlivých subsystémů systému tak i pro práci na odborných úkolech spojených s ATM systémy a vojenským řízením letového provozu).

Montáž technologie byla zahájena v roce 2018 postupnou výlukou letišť Čáslav, Náměšť nad Oslavou, Pardubice a Praha-Kbely, kde bylo do prostoru technického sálu DRTZ instalováno zcela nové technologické jádro modernizovaného systému a provedena jeho implementace pro stávající konzole pracovišť TWR, asistenta TWR, APP. Dále byla na jednotlivých letištích provedena montáž ovládacích a zobrazovacích prvků systému na pracoviště ARO, a implementace dat systému AWOS jak pro účely letištní meteorologické služby, tak pro využití na pracovištích TWR, APP a PAR. Následovala montáž technologického jádra systému a zobrazovacích a řídících prvků na pracoviště operátorů systému v prostorách pracovišť vojenského řízení letového provozu na Národním integrovaném středisku řízení letového provozu (IATCC) v Praze-Jenči a montáž technologického jádra systému a zobrazovacích a řídících prvků na pracoviště technického dohledu na Středisku řízení a uvědomování (CRC). Posledním krokem probíhajícího projektu má být výstavba tzv. zkušebního a výcvikového centra. Toto pracoviště je z hlediska vojenského ATM systému zcela novým a dosud nevyužívaným prvkem umožňujícím jak výcvik nových operátorů provozní a technické obsluhy, tak i testování, implementaci a bezpečné provozní zkoušky nového softwaru a hardwaru systému před jeho ostrým provozním nasazením.

Závěrem je třeba zmínit odborníky, kteří mají zásluhu na realizaci tohoto významného projektu, který má reálný dopad na zvýšení bezpečnosti letového provozu. Jsou zařazeni do úseku techniky letectva VTÚLaPVO, který řídí Ing. Jan Ohlídal a jmenovitě se jedná o vedoucího projektového týmu Ing. Romana Maříka a výzkumné a vývojové zaměstnance Ing. Miloslava Krýše a RNDr. Tomáše Ptáčka.  

Text: Tomáš Mařík

Ilustrační foto: archiv o. z. VTÚLaPVO

Prezentace na Facebooku Twitter presentation Kontakt na Skype

Kontakty

Kontakt:

Vojenský technický ústav, s.p.

Mladoboleslavská 944

197 06 Praha 9 - Kbely

 

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

 

Tel.: +420 950 105 111

Fax: +420 284 817 086

e-mail: info@vtusp.cz